top of page

Elisabeth Raudales Photography

Expert in shooting women's life stages
Elopement Wedding Photographer

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography worden aangepast.

2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Noho Artes zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography, deze selectie heeft gemaakt. Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography niet geschikt zijn om te tonen.
3. Binnen de 2 weken nadat de fotoshoot hheeft plaatsgevonden zullen uw foto’s op een persoonlijke online gallerij geplaatst worden, waar u de foto’s zelf kan downloaden. 

3. Boekingen & annulaties
1. Een reportage boeken kan: via het formulier op de site of per e-mail.
2. Eventuele reiskosten van Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Noho Artes, Elisabeth Raudales  Photography heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 30% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 7 dagen na datum van de bevestiging van Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography.
5. Het boeken van een bruidsreportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography heeft moeten maken.
7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

8.Bij slechte weersvoorspellingen kan/zal een fotoshoot verplaatst worden naar een ander moment zonder dat er kosten worden aangerekend.

9. Indien u een fotoshoot hebt gereserveerd en die wenst te annuleren dan zal de aanbetaling van 30% in rekening worden gebracht. Wordt Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography niet 48 uur op voorhand verwittigd dan zal de volledige prijs aangerekend worden.

10. Indien u een fotoshoot wenst te verplaatsen dan kan dit mits een verwittigen 48 uur op voorhand. Wordt Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography niet 48 uur op voorhand verwittigd dan zal er een extra vergoeding van 30% aangerekend worden.

4. Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. Zie 3.4. Binnen de 2 weken nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden zal u een kennisgeving gestuurd worden dat de foto's klaar zijn. U krijgt de dag na de fotoshoot een factuur met het openstaand bedrag te betalen binnen 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Nadat de betaling voltooid is, 
zullen uw foto's op een webpagina geplaatst worden waar u die zelf kan downloaden.
3. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

5. Cadeaubonnen
1. U kunt bij Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 375,-.
2. De cadeaubon kan niet in retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestellingen.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

7. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Belgische wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Noho Artes, Elisabeth Raudales Photographer. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie op social media dan kan dit als Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography duidelijk vermeld wordt. Op Instagram : @elisabeth.raudales.photography, op Facebook idem.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie tenzij overeengekomen zoals in 7.1.
3. Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography mag de foto’s, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
4. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
5. Bij iedere vorm van publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Elisabeth Raudales Photography” of  zie voor social media 7.1. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
6. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
7. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography.
8. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
9. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography dan ook.
10. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography. Bij inbreuk komt Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 375,-.

8. Licenties
1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Noho Artes, Elisabeth Raudales Photography

KvO : 0745.770.741

NohoArtes_ZwartLogo.png
bottom of page